ЗА НАС

ЗА НАС

  Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” е създадено, с цел обединяване на дългогодишен юридически опит в правното обслужване. Дружеството специализира дейността си в областта на гражданското, търговското, облигационното, административното, вещното, трудово, семейно и наследствено право и процесуалното представителство пред българските съдилища и различните държавни ведомства. Също така Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” извършва дейност по регистрация и преобразуване на търговски дружества, производства по несъстоятелност и ликвидация, търговските договори и чуждестранните инвестиции.

Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” има богат опит в консултирането и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти, както и на физически лица. Дружеството подпомага клиентите си при водене на преговори, изготвяне на договори и консултира същите при сключване на сделки.

Услугите, които Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” може да предложи са разнообразни по вид, в зависимост от потребността на клиента, но основната цел е успехът и конкурентоспособността на нашите клиенти пред останалите. Ние можем да Ви окажем професионално юридическо съдействие в стартирането и изпълнението на сложни, дългосрочни проекти, като същевременно Ви осигурим своевременна информация по текущите въпроси и качествено правно обслужване за успешното завършване и реализиране на Вашите начинания.

На своите клиенти дружеството предлага договори за комплексно правно обслужване, което позволяват на клиента да концентрира вниманието си върху текущите си дейности и цели, като същевременно всички възникващи въпроси и казуси от юридически характер се поемат от Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници”, което дава необходимото спокойствие и сигурност на клиента и с времето изгражда дългосрочни взаимоотношения базирани на доверие и лоялност.

В своята дейност Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” си поставя за цел да осигури пълна и всеобхватна защита на правата и интересите на своите клиенти, с цел постигане на желаните от тях резултати, като в своята работа дружеството се стреми към максимална ангажираност с конкретния казус, определяне на най-подходящия за всеки отделен случай екип и същевременно прецизност и бързина в разрешаването на ситуацията. В отношенията си със своите клиенти Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” се стреми да изгради най-висока степен на доверие, като същевременно им гарантира максимална сигурност, конфиденциалност и оптимални решения.

Екипът на дружеството се състои от отговорни хора, притежаващи опит, професионализъм и необходимите знания и квалификация, за осигуряване на рационален своевременен отговор на поставения от клиента въпрос. Усилията на съдружниците в дружеството са насочени към пълно удовлетворяване на изискванията на клиента, като работния процес на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” непрекъснато се оценява и се търсят начини за неговото подобрение, като се използват иновативни технически средства, нови методи за работа и услугите на нашите съконтрахенти, които са едни от най – добрите нотариални кантори и счетоводни фирми, агенции за преводи и легализации и други експерт-консултанти по не правни въпроси, чието съдействие е задължително в разрешаването на сложни казуси и постигането на положителен за нашите клиенти резултат.