Административно право

Административно право

Консултиране и представителство при контакти с административни органи, комисии и професионални организации;

Изготвяне на жалби и процесуално представителство при обжалване на актове на административни органи;

Оказване на съдействие при разрешаване на административноправни спорове по административен и съдебен ред;