Процесуално представителство

Процесуално представителство

Завеждане на искови и представителство по всички видове граждански, търговски и административни дела, обезпечителни и охранителни производства пред всички съдебни инстанции в Република България;

Процесуално представителство и съдействие пред арбитражните институции в Република България;

Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на възникнали спорове;

Съдействие и представителство по изпълнителни производства пред надлежните органи /ЧСИ, ДСИ и др./ и институции;

Изготвяне и депозиране на документи по вече заведени и висящи гражданскоправни и търговски дела;

Изготвяне и депозиране на жалби по вече решени гражданскоправни и търговски дела;

Съдействие и защита срещу принудително изпълнение; 

Представителство при преговори в хода на изпълнителното производство, както и изготвяне на становища във връзка с евентуалното развитие на делото, както и срещи със съответните длъжностни лица, водещи или участващи в производството;

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества, изразяващо се в процесуалното представителство пред съдебните органи;