Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Консултиране в областта на семейното и наследствено право;

Консултиране и процесуално представителство при развод, относно издръжка, упражняване на родителски права, настойничество и попечителство;

Изготвяне на брачни и предбрачни договори; 

Разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица; 

Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;

Съдействие при осиновяване и международно осиновяване;

Оспорване на произход и установяване на произход, припознаване;

Съдействие при завещания, делба на семейно и наследствено имущество; 

Отказ от наследство и приемане на наследство по опис;