Трудово право

Трудово право

Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, допълнителни споразумения, правилници за вътрешния трудов ред, заповеди на работодателя, длъжностни характеристики, протоколи, решения и всякакви други документи във връзка с трудовите правоотношения;

Консултиране и подготовка на документи при прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, налагане на дисциплинарни наказания, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения и други актове на работодателя;

Оказване на съдействие при разрешаване на трудовоправни спорове и процесуално представителство;

Оказване на съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други;