Търговско и дружествено право

Търговско и дружествено право

Оказване на съдействие и консултиране при изработка на договори, които обслужват търговската дейност за дружества;

Представителство на търговски дружества пред всички държавни учреждения и съдебни инстанции във връзка с търговски, данъчни, трудови, облигационни и вещни производства;

Съдействие при сключването на търговски сделки с недвижими имоти, продажби, лизингови сделки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг и др.;

Изготвяне на проекти, споразумения и подготовка на всякакви видове търговски договори, консултиране при водене на преговори и изготвяне на становища по вече сключени договори;

Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителя, Патентното ведомство и всички останали институции в Република България;

Изготвяне на учредителни документи за регистрация на всички видове търговски дружества /дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, еднолични търговци и други/, клонове, търговски представителства, фондации и сдружения с нестопанска цел в обществена и частна полза;

Подготовка на документи и съдействие при преобразуване на търговски дружества – придобиване, вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, увеличаване и намаляване на капитала, апортни вноски, вписване на промени в Търговския регистър и ликвидация;

Подготвяне на необходимите документи и оказване на съдействие за регистрация на търговски дружества, като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни;

Подготвяне на всякакви фирмени документи /изготвяне на устави, дружествени договори, протоколи от решения на Общи събрания, протоколи от Съвети на директорите, покани за Общи събрания и др./ във връзка с провеждане на общи събрания и вземане на конкретни решения, както и обявяването им в Търговския регистър;

Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите;