2014-03-04

Когато претендираното вземане за парична сума или вещ не надхвърля 25 000 лев...

Виж още
2014-03-04

Чл. 417 от ГПК изброява случаите, в които независимо от размера на сумата, ако п...

Виж още
0000-00-00

Собствеността върху МПС може да се прехвърли както чрез договор за продажба, та...

Виж още
0000-00-00

Напоследък в праваната сфера навлезе взаимсваната от световната търговска практ...

Виж още
0000-00-00

Фондациите са некорпоративно устроени юридически лица, създадени за извършванет...

Виж още
0000-00-00

Търговският регистър се води и поддържа от Агенцията по вписванията към Министъ...

Виж още
0000-00-00

Съгласно чл. 277 от ТЗ холдингът е капиталово дружество, което се създава, за д...

Виж още
0000-00-00

Ликвидацията е процес, който се инициира по решение на съдружниците или на едно...

Виж още
0000-00-00

Производството се осъществява, когато някое физическо или юридическо лице желае...

Виж още
0000-00-00

Франчайзпредставлява правото на един предприемач да търгува с продукцията на да...

Виж още
0000-00-00

Правото на защита на личните данни е основно човешко право. Обикновено то се раз...

Виж още
0000-00-00

Брачен договор, известен още и като предбрачен договор, е сравнително нов инсти...

Виж още
0000-00-00

Този договор беше изваден от банковите сделки и се наричаше „договор за банкова...

Виж още
0000-00-00

Съгласно уредбата в Закона за задълженията и договорите, с договора за поръчите...

Виж още
0000-00-00

За да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение на основ...

Виж още
0000-00-00

В Глава двадесет и пета на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008...

Виж още
0000-00-00

Конверсията е “спасителният пояс” при нищожните сделки, при които заздравяванет...

Виж още
0000-00-00

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за трансгранични парични ...

Виж още
0000-00-00

Терминът представителство е многозначен.Значението, което му придава ГП – дейс...

Виж още
0000-00-00

Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбу...

Виж още