Общи условия

Общи условия

С настоящите Общи условия Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ”, регистрирано по ф.д. № 458/2009 г. при Софийски градски съд, с адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 22, ет. 2, БУЛСТАТ 175742746, представлявано от адв. Светослав Любомиров Танчовски, информира клиентите си за следното:

Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” гарантира, че във всичките си действия се ръководи от интересите на своя Клиент и ще го съветва, представлява и защитава правата и законните му интереси, предмет на Договора за правна защита компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно с всички възможни правни средства. Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” ще осведомява Клиента си за развитието на възложената му работа и при поискване ще отговаря на въпроси, поставени му от Клиента във връзка с провежданата защита. Взаимоотношенията между Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” и неговия Клиент се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение от страна на Клиента в честността, личното достойнство и почтеността на адвокатите в Адвокатското дружество.

Основно и първостепенно задължение на Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” е да пази в тайна без ограничение във времето информацията, станала известна по повод изпълнение на задълженията по Договора за правна защита. Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” може да разкрие поверителна информация само доколкото това е необходимо, за да се защити в хода на гражданско-правни, административно-правни, наказателно-правни, дисциплинарни или други производства, свързани със спор между него и неговия Клиент.

Клиентът може по всяко време да оттегли пълномощията си от Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ”. При неоснователно оттегляне на пълномощията Адвокатското дружество има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд.

Размерът на адвокатското възнаграждение се определя с Договор за правна защита, сключен между Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” и Клиента. Той трябва да е справедлив и оправдан, но не може да е по-нисък от предвидения минимален размер в наредбата на Висшия адвокатски съвет. Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” предварително уведомява Клиента си за пълния размер на дължимия хонорар.

Всички разноски по делото /държавни такси, възнаграждения за вещи лица, депозити, транспортни и командировъчни и всякакви други разноски, свързани с делото/, както и адвокатското възнаграждение са изцяло за сметка на Клиента. Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” информира своя Клиент, че при неблагоприятен изход на процеса съдът на основание чл. 78 ГПК може да постанови разноските по делото, включително и адвокатско възнаграждение на противната страна, да са за сметка на Клиента.

Клиентът дава своето изрично съгласие Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” да обработва личните му данни във връзка със защита на правата и законните му интереси, за целите на Договора за правна защита и по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Клиентът се задължава да попълни надлежно предоставения му „Информационен лист”, като за последиците от всяка невярно предоставена информация са изцяло за негова сметка.

За всяко виновно неизпълнение на задълженията си Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” отговаря за причинените на Клиента вреди.

Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за правна защита, сключван между Адвокатско дружество „ТАНЧОВСКИ И СЪДРУЖНИЦИ” и Клиента.

Също така можете да се заподнаете и с Поритиката за защита на Вашите лични данни ето от тук: Защита на личните данни - Политика