Вещно право

Вещно право

Консултиране при сделки с недвижими имоти, изразяващо се в извършване на проверка на правния статут на имота, анализ на предоставените документи и справки за наличието на искови молби и вещни тежести, върху имотите;

Изготвяне на предварителни договори и проекти за нотариални актове, както и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки;

Оказване на съдействие при разрешаване на вещноправни спорове и процесуално представителство;Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;

Консултиране във връзка с финансирането в областта на недвижимите имоти;

Представителство и съдействие при преговори с трети лица, фирми, агенции за недвижими имоти, нотариуси, банки и други във връзка със сключване на сделка с недвижими имоти, намиращи се на територията на Република България;

Консултации и изготвяне на правни становища относно вписване на обстоятелства в Имотния регистър /възбрани, ипотеки, искови молби/ по партидите на недвижими имоти в Република България;